Zásady ochrany osobních údajů

Společnost DRAGON solutions s.r.o., se sídlem Hálkova 1287/37, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 09625836, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 83635 (dále jen „Prodávající“), která je provozovatelem internetového obchodu (dále jen „internetový obchod“) na internetových stránkách www.tomasdragon.cz , je jako správce osobních údajů povinna zabezpečit jejich ochranu a jednat v souladu s účinnou právní úpravou, která se na ochranu osobních údajů vztahuje.

I. Osobní údaje

Prodávající získává osobní údaje zákazníků v rozsahu objednávkového formuláře dostupného on-line na internetových stránkách www.tomasdragon.cz.

II. Oprávnění Prodávajícího ke zpracování osobních údajů

Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje z titulu uděleného souhlasu za účelem zajištění řádného fungování Prodávajícího, z titulu uzavřené smlouvy za účelem plnění práv a povinností Prodávajícího vůči zákazníkům (jako například data o objednávkách, nákupech a informace o platbách) a oprávněných zájmů Prodávajícího (např. zpracování osobních údajů pro statistické účely, informování zákazníků o aktivitách Prodávajícího, záznamy aktivity na internetových stránkách Prodávajícího (tzv. cookies) apod. Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje s ohledem na splnění zákonných a smluvních povinností.

Prodávající je také oprávněn zpracovávat osobní údaje na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to zejména pro účely vyjádřené v souhlasu, kterými jsou realizace marketingových aktivit, vytváření průzkumů, analýz a obchodních statistik týkajících se nákupního chování a zasílání obchodních sdělení apod.

Analýzy vztahující se k nákupnímu chování a chování v rámci internetového obchodu jsou založeny zejména na vyhodnocování zákaznických dat s cílem vhodného přizpůsobení nabídky produktů a zkvalitnění poskytovaných služeb včetně profilování kupujícího. Profilováním rozumíme zpracování osobních údajů v podobě hodnocení některých osobních aspektů, jako například osobních preferencí, zájmů a nákupního chování. Využití tohoto postupu umožňuje Prodávajícímu cíleně komunikovat se zákazníky a oslovovat je s nabídkou zboží a služeb, o které mají opravdu zájem.

III. Předávání osobních údajů

Na základě pověření Prodávajícího mohou být osobní údaje zpracovány zpracovateli v České republice i v zahraničí, a to v rozsahu nezbytně nutném pro stanovený účel zpracování. Zpracovateli jsou zejména osoby pověřené správou databáze osobních údajů nebo zajištěním jejího technického řešení, marketingové agentury, provozovatelé call center a poskytovatelé poštovních a doručovacích služeb. Seznam zpracovatelů, kterým Prodávající zpřístupňuje osobní údaje k dalšímu zpracování, je k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího.

IV. Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je subjekt údajů oprávněn požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu osobních údajů, které jsou předmětem zpracování a jejich kategorií, včetně údaje o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získány, plánované době zpracování, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a informace o případných příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů.

Každý subjekt údajů, který poskytl Prodávajícímu své osobní údaje, je mj. oprávněn:

  1. požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz a/nebo omezení jejich zpracování;
  2. na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;
  3. jsou-li osobní údaje předávány do třetí země, být o tomto informován/a, jakožto i o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání. Na žádost subjektu údajů prodávající Poskytne informace bez zbytečného odkladu v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se však nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
  4. Kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů včetně práva na to, aby osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány, pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování. Odvolat souhlas je možné elektronicky na internetových stránkách www.tomasdragon.cz, na e-mailové adrese [email protected] nebo písemně na korespondenční adrese DRAGON solutions s.r.o., Hálkova 1287/37, Hodolany, 779 00 Olomouc.

Každý subjekt údajů má také právo:

  1. vznést námitku proti zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu a plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
  2. vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, které se ho týkají, což zahrnuje i profilování, jestliže se týká přímého marketingu.

Uvedená práva může subjekt údajů uplatňovat elektronicky na internetových stránkách www.tomasdragon.cz, na e-mailové adrese [email protected], nebo písemně na korespondenční adrese DRAGON solutions s.r.o., Hálkova 1287/37, Hodolany, 779 00 Olomouc.

Přijímání elektronických obchodních sdělení je možno zrušit prostřednictvím odkazu obsaženého v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Pokud bude mít subjekt údajů pochybnosti ohledně oprávněnosti zpracovávání osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán veřejné správy, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.