Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Provozovatelem internetového obchodu (dále jen „Obchod“) na internetové stránce https://tomasdragon.cz (dále jen „Internetová stránka“) je společnost DRAGON solutions s.r.o., se sídlem Hálkova 1287/37, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 09625836, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 83635 (dále jen „Prodávající“). Kontaktní místo a korespondenční adresa Prodávajícího je shodná s jeho sídlem, kontaktní email je [email protected].
 2. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím Obchodu.
 3. VOP se nevztahují na jednání osoby v rámci své podnikatelské činnosti, přičemž se na ně vztahuje obecná úprava pro kupní smlouvu upravená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).
 4. Vystavení zboží na Internetové stránce není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 OZ.

II. Osobní účet a objednávání zboží

 1. Po registraci Kupujícího provedené na Internetové stránce (dále jen „Registrace“) může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní, odkud může objednávat zboží (dále jen „Osobní účet“).
 2. Objednávat zboží je možné i bez Registrace, a to přímo na Internetové stránce Obchodu. Pro tyto případy bude Kupujícímu vygenerováno náhodné uživatelské jméno i heslo, přičemž mu budou tyto údaje zaslány na jeho e-mailovou adresu, kterou uvede při objednávání zboží.
 3. Osobní účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Osobního účtu. Kupující není oprávněn předávat informace k využívání jeho Osobního účtu třetím osobám.
 4. Kupující je povinen při objednávání zboží uvádět správně a pravdivě všechny povinné údaje, neboť je Prodávající považuje za aktuální a správné. Při jejich změně je Kupující povinen je v Osobním účtu neprodleně aktualizovat.

III. Nabídka, objednávka a doručení zboží

 1. Obchod obsahuje aktuální zboží nabízené Prodávajícím k prodeji, přičemž jsou na něm uvedeny ceny jednotlivého zboží, které již zahrnují daně z přidané hodnoty. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v Obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Nabídka zboží je platná po dobu zobrazení zboží na Obchodu.
 2. Náklady související s dodáním zboží uvedeném v Osobním účtu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky.
 3. Objednání zboží probíhá tak, že Kupující vloží zboží do nákupního košíku a dále se řídí pokyny, kterými je provázen během celé objednávky. Následně je Kupující povinen vyplnit formulář objednávky (pokud již své aktuální údaje nevyplnil dříve ve svém Osobním účtu) a následně uvede požadované dodací údaje.
 4. Jakmile Kupující zadané údaje v objednávce potvrdí, bude vyzván k zadání způsobu úhrady kupní ceny zboží.
 5. Před zasláním závazné objednávky může Kupující znovu zkontrolovat, příp. změnit zadané údaje v objednávce. (dále jen jako „Objednávka“).
 6. Kupující odešle Objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Po doručení objednávky Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí přijetí předmětné Objednávky prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu Kupujícího (dále jen „Email Kupujícího“).
 7. Smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikne doručením potvrzení o přijetí objednávky, které zašle Prodávající na Email Kupujícího elektronickou poštou a bude obsahovat aktuální znění VOP ve formě PDF přílohy.
 8. Při uzavírání kupní smlouvy na dálku tímto Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Související náklady, např. na internetové připojení si Kupující hradí výlučně sám.
 9. Kupující může najít dobu dodání zboží na stránkách jednotlivých produktů. V období státních svátku, období slev apod. se dodávky zboží mohou zpozdit až o 7 pracovních dní. 

IV. Cena zboží a podmínky doručení

 1. Kupující uhradí cenu zboží vč. nákladů za dodání zboží Prodávajícímu dle způsobu platby, který Prodávající na Internetové stránce uvedl. Kupující společně s kupní cenou uhradí i náklady spojené s balením a dodáním zboží, přičemž pro účely těchto VOP se kupní cenou rozumí i tyto náklady.
 2. Jestliže byla Kupujícím zvolena: a) platba na dobírku, tak je kupní cena splatná při převzetí zboží; b) bezhotovostní platba, tak je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, přičemž Kupující je povinen uhradit cenu zboží s uvedením variabilního symbolu platby s tím, že závazek Kupujícího k uhrazení kupní ceny je splněn až okamžikem připsání předmětné částky na účet Prodávajícího.
 3. Jakékoli slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, neuvede-li výslovně Prodávající jinak.
 4. Zboží je doručováno prostřednictvím společnosti Zásilkovna s.r.o. Cena poštovného a balného se odvíjí od vybraného způsobu přepravy.
 5. Kupující je povinen při převzetí zboží pečlivě zkontrolovat neporušenost obalů zboží. Pokud zjistí jakoukoli vadu, tak je povinen ji okamžitě nahlásit přepravci. Pokud bude zřejmé, že došlo k porušení obalu v důsledku neoprávněného vniknutí do zásilky, není Kupující povinen zásilku převzít. V případě, že Kupující podepíše dodací list, tak tím prohlašuje, že zásilka splňovala všechny náležitosti a následná reklamace zásilky kvůli porušení obalu nebude možná.

V. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

 1. V případě zboží upraveného dle přání Kupujícího se dává Kupujícímu na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího v souladu s ustanovením § 1837 OZ.
 2. Vyjma situace uvedené v čl. 5 odst. 1 má dle ustanovení § 1829 odst. 1 OZ Kupující právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy je možné zaslat elektronicky na emailovou adresu [email protected], nebo písemně na adresu sídla Obchodu uvedenou v čl. 1 odst. 1 VOP. Po odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší s tím, že zboží musí být v původním stavu bez jakékoli známky opotřebení vráceno nejpozději do 7 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Veškeré náklady spojené s vrácením zboží dle toho ustanovení nese Kupující.
 3. Prodávají je oprávněn během 7 dnů ode dne vrácení zboží dle čl. 5. odst. 2 přezkoumat jeho stav a úroveň případného opotřebení či poškození.
 4. Jestliže dojde k platnému odstoupení od smlouvy dle čl. 5. odst. 2 VOP, Prodávající vrátí primárně bezhotovostním způsobem kupní cenu na účet uvedený Kupujícím. V případě požadavku na vrácení kupní ceny v hotovosti, je možné ji poukázat poštovní složenkou či na základě vzájemné dohody jiným vhodným způsobem, a to ve lhůtě 14 dnů od platného odstoupení od smlouvy. Prodávající je povinen vrátit kupní cenu vždy až po převzetí zboží ve výše uvedené lhůtě.
 5. V případě, že Kupující vrátí Prodávajícímu poškozené či opotřebované zboží, vznikne Prodávajícímu nárok na náhrady škody, který může Prodávající započíst vůči nároku Kupujícího dle čl. 5. 6. VOP.
 6. Nárok na slevu vzniká, pokud objednávka splňuje všechna pravidla aktuálně vyhlášené akce. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, tento nárok zaniká. Nárok na slevu zaniká i tehdy, pokud kupující vrátí pouze část zboží. V případě jakéhokoliv porušení pravidel marketingové akce, podvodného získání slevy, porušování pravidel na sociálních sítích nebo jednání v rozporu s dobrými mravy si společnost vyhrazuje právo kdykoliv akci ukončit, pozměnit tyto podmínky nebo odepřít nárok na uplatnění slevy.

VI. Dobrovolně poskytnuté právo na vrácení do 30 dnů od převzetí zboží:

 1. Vedle výše zmíněného zákonného nároku na odstoupení od smlouvy Vám dobrovolně poskytujeme záruku vrácení zboží na dobu 30 dnů od převzetí zboží. Smlouvu můžete zrušit i po uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení tím, že nám zboží vrátíte do 30 dnů od převzetí (lhůta začíná dnem následujícím po doručení zboží), pokud je zboží v původním obalu, je úplné, není použité nebo poškozené a pokud se nejedná o zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Pro dodržení lhůty postačí včasné odeslání.

VII. Odpovědnost za vady a reklamace zboží

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady vč. záruční odpovědnosti vychází zejména z ustanovení § 2158 a násl. OZ.
 2. Prodávající nese odpovědnost vůči Kupujícímu za shodu prodávaného zboží s kupní smlouvou. Prodávající je povinen Kupujícímu prodat zboží bez vad, které má užitné vlastnosti a jakost v souladu s kupní smlouvou. Prodávané zboží by mělo mít vlastnosti uváděné Prodávajícím v reklamě a užitné vlastnosti, které jsou obvyklé pro věc tohoto druhu.
 3. Záruka na zakoupené zboží trvá 24 měsíců, není-li uvedeno jinak, přičemž záruční doba dle ustanovení § 2115 OZ běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití zboží do místa určení. V případě, že byla uplatněna reklamace, záruční doba se staví do okamžiku, kdy má Kupující povinnost zboží po vyřízení reklamace převzít. Pokud bylo reklamované zboží vyměněno, záruční doba začne běžet od převzetí nového zboží. Pokud byla výsledkem reklamačního řízení výměna pouze vadné součásti zboží, vztahuje se nová záruční doba pouze na tuto součást.
 4. Reklamaci je nutné uplatnit ihned, kdy se vada objevila, resp. bez zbytečného odkladu. Pokud prodlení s oznámením vady způsobí prohloubení vady v důsledku dalšího užívání zboží, může ze strany Prodávajícího dojít k odmítnutí reklamace.
 5. Při reklamaci je nutné předložit doklad, na jehož základě bude zřejmé, že Kupující zboží po právu převzal. Zboží musí být v neporušené, stavu, bez jakýchkoli viditelných nečistot s označením reklamované vady. Pokud zboží nebude ve stavu dle tohoto článku, Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí tohoto zboží k reklamaci.
 6. K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující převzetí zboží, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, samotné zboží v kompletním stavu, vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné a označit reklamovanou vadu zboží. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady.
 7. Reklamaci s podrobným popisem reklamované vady je možné uplatnit zasláním zboží do sídla prodávajícího uvedeného v Čl. 1 odst. 1 VOP.
 8. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
  a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  b) na odstranění vady opravou věci,
  c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  d) odstoupit od smlouvy.
 9. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 10. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
 11. Je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné a včasné odstranění vady. Prodávající má povinnost reklamovanou vadu odstranit, a to do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží. Odstranitelnou vadou se rozumí vada, kterou jež možné bez změny vzhledu, funkce a kvality zboží odstranit.
 12. Za vadné zboží není brána změna vlastností zboží během záruční doby, jestliže k ní došlo zejména na základě přirozených změn materiálu, nesprávného používání, nadměrného opotřebení, při poškození vnějším vlivem apod.
 13. Kupující souhlasí s tím, že v případě, kdy se vada zboží projeví až po uplynutí jednoho roku ode dne doručení zboží, nepředstavuje tato skutečnost vadu, za kterou by prodávající nesl odpovědnost.
 14. Pokud se však vada zboží projeví po uplynutí jednoho roku ode dne doručení zboží, a Kupující nemá nárok na uplatnění záručního oprávnění, je na něm, aby doložil, že vada vznikla již před uplynutím jednoho roku od doručení zboží.
 15. Kupující je povinen při převzetí zboží důkladně prověřit jeho stav a provedení a v případě jakýchkoli vad je povinen tyto vady neprodleně oznámit prodávajícímu.
 16. Tato klauzule neomezuje žádná práva Kupujícího vyplývající ze zákona týkající se odpovědnosti za vadné zboží.
 17. V případě sporu v souvislosti s předpokladem vady zboží po uplynutí jednoho roku od doručení zboží se uplatňují platné zákonné ustanovení a příslušná ustanovení všeobecných obchodních podmínek.
 18. Prodávající si vyhrazuje právo posoudit a rozhodnout o platnosti uplatňované vady na základě důkazů předložených Kupujícím.
 19. Kupující bere na vědomí, že předpoklad vady zboží po uplynutí jednoho roku od doručení zboží se vztahuje pouze na spotřebitele jako fyzickou osobu, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti.

VIII. Snížení hodnoty zboží

 1. Veškeré zboží zakoupené v našem e-shopu podléhá možnému snížení hodnoty v případě, že bylo používáno, poškozeno nebo nepředstavuje původní stav.
 2. Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné „k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží“.
 3. Pokud zákazník vrátí zboží s oznámením o vrácení v souladu s našimi politikami vrácení zboží, provedeme důkladné posouzení stavu zboží. Pokud zjistíme, že zboží bylo používáno, poškozeno nebo nedosahuje původního stavu, budeme uplatňovat snížení hodnoty zboží.
 4. Snížení hodnoty zboží bude zohledněno při vrácení finanční částky zákazníkovi. Výše snížení bude odpovídat míře snížení hodnoty zboží a může být stanovena na základě našeho uvážení.
 5. Pokud zákazník nesouhlasí s uplatněním snížení hodnoty zboží, má právo se odvolat a požádat o další posouzení. V takovém případě může být nutné předložit další důkazy, například fotografie nebo podrobnější popis stavu zboží.
 6. Uznání snížení hodnoty zboží a případná náhrada bude prováděna v souladu s našimi politikami vrácení zboží a po vyhodnocení skutečného stavu vráceného zboží.

IX. Pravidla vyřizování stížností

 1. Stížností se rozumí vyjádření nezákonného, neodpovídajícího nebo poškozujícího jednání ze strany Kupujícího.
 2. Kupující mohou podat stížnost tímto způsobem:
  • E-mail: Kupující mohou podat stížnost prostřednictvím e-mailové adresy [email protected].
  • Kontaktní formulář: Na našem webu je k dispozici kontaktní formulář, který mohou Kupující vyplnit a podat stížnost.
 3. Snažíme se odpovědět na každou stížnost co nejdříve. V přiměřeném časovém rámci 48 hodin se zavazujeme zareagovat na stížnost Kupujícího. V případě komplexních stížností, které vyžadují delší dobu pro vyšetřování, se budeme snažit udržovat pravidelnou komunikaci s Kupujícím a poskytovat průběžné aktualizace.
 4. Po obdržení stížnosti provedeme důkladné vyšetřování. Budeme se snažit najít vhodné řešení v souladu se zákony platnými ve vaší jurisdikci. Pokud se prokáže, že jsme se dopustili chyby, budeme se snažit tuto chybu napravit co nejrychleji a nabídnout vhodné řešení Kupujícímu.
 5. Budeme Kupující průběžně informovat o postupu řešení jejich stížnosti. Komunikace může probíhat prostřednictvím e-mailu nebo jiných komunikačních kanálů uvedených Kupujícím při podání stížnosti.
 6. V případě nedorozumění nebo neshod v souvislosti se stížností může Kupující využít alternativních řešení sporů, jako je například mediace nebo rozhodčí řízení.

X. Práva a povinnosti Kupujícího

 1. Vlastníkem zboží se Kupující stane zaplacením celé kupní ceny zboží ve smyslu čl. 4 odst. 1 VOP.
 2. Kupující se zavazuje před zakoupením zboží zvážit jeho velikost, vlastnosti (aby odpovídaly jeho potřebám), ale také účel, materiálové složení, užití zboží apod.
 3. Kupující je povinen zboží užívat a pečovat o něj dle instrukcí výrobce, Prodávajícího či návodu.
 4. Kupující nesmí jakkoli zasahovat do webového rozhraní Obchodu a zavazuje se zdržet jakéhokoli jednání, které by mohlo jakkoli webové rozhraní změnit. Kupující se zavazuje používat webové rozhraní Obchodu pouze za účelem koupi aktuálně nabízeného zboží a Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za chyby zapříčiněné zásahem Kupujícího či třetích osob do Internetové stránky nebo Obchodu.
 5. Prodávající s odkazem na ustanovení § 1826 odst. 1 OZ uvádí, že:
  a) kupní smlouva vč. VOP bude archivována Prodávajícím, který k ní bude mít výlučný přístup;
  b) kupní smlouvu bude možné uzavřít v českém jazyce;
  c) jednotlivé technické kroky k uzavření kupní smlouvy jsou upraveny v Čl. II a násl. těchto VOP;
  d) při zjištění chyby při zadávání dat před podáním objednávky je možné ji změnit nebo stornovat prostřednictvím emailu [email protected], a to do okamžiku předání zboží přepravci.

XI. Recenze

 1. V rámci spotřebitelských recenzí, které jsou zveřejňovány na našem e-shopu, je důležité zajistit, aby tyto recenze pocházely od spotřebitelů, kteří skutečně použili daný produkt nebo si jej zakoupili.
 2. Pro zajištění důvěryhodnosti spotřebitelských recenzí a transparentnosti informací, budeme používat ověřovací proces, který umožní ověření, zda recenze pochází od opravdových spotřebitelů.
 3. Ověřovací proces může zahrnovat opatření, jako je například ověření nákupu produktu, prostřednictvím dokladu o platbě nebo objednávce.
 4. Recenze mohou být získány prostřednictvím různých kanálů, včetně přímého zasílání recenzí spotřebiteli, zveřejňování recenzí ze sociálních médií nebo prostřednictvím specifických platform pro sběr recenzí.
 5. Všechny recenze, které splňují stanovené podmínky a prošly ověřovacím procesem, budou zveřejněny, pokud neporušují platné právní předpisy nebo neobsahují nevhodný obsah.
 6. Hodnocení recenzí může být založeno na různých kritériích, jako je průměrné hodnocení, počet recenzí, relevantnost a užitečnost obsahu.
 7. V rámci zpracování recenzí budeme v souladu s našimi interními směrnicemi a politikami poskytovat vyvážené a objektivní zobrazení recenzí, které nabízí zákazníkům přehled o skutečných zkušenostech jiných spotřebitelů.
 8. Recenze budou zpracovávány a publikovány s cílem poskytnout užitečné informace a zpětnou vazbu pro naše zákazníky, aby jim usnadnily rozhodování při nákupu.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo odstranit nebo nezveřejnit recenze, které nedosahují stanovených standardů týkajících se autentičnosti, relevantnosti nebo obsahují nevhodný jazyk, spam nebo urážky.
 10. Zároveň si Prodávající vyhrazuje právo upravit nebo odebrat části recenzí, které porušují platné právní předpisy, obsahují urážky, nevhodný jazyk nebo jsou spamem, s cílem udržovat prostředí, které je respektující, přehledné a užitečné pro všechny uživatele.
 11. Při zpracování recenzí budeme dbát na ochranu osobních údajů a soukromí našich zákazníků. Veškeré informace poskytnuté spotřebiteli při poskytování recenzí budou zpracovány v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.
 12. Pro zajištění transparentnosti ohledně zpracování recenzí a jejich publikování bude na našem e-shopu zveřejněna odpovídající informace o procesu sběru, ověřování a zobrazování recenzí.
 13. Pokud spotřebitelé objeví neautentické, nevhodné nebo spamové recenze na našem e-shopu, jsou vítáni, aby nás informovali, abychom mohli přijmout vhodná opatření a zajistit kvalitu a důvěryhodnost recenzí.
 14. Tato klauzule je součástí našich všeobecných obchodních podmínek a je zde s cílem zajistit, že spotřebitelské recenze jsou zdrojem relevantních a užitečných informací pro naše zákazníky.
 15. Prodávající vynaloží veškeré rozumné úsilí, aby monitoroval a prověřoval spotřebitelské recenze a zajistil, že jsou v souladu s uvedenými podmínkami a našimi standardy.
 16. Zároveň si vyhrazujeme právo aktualizovat tuto klauzuli v souladu s platnými právními předpisy a našimi interními směrnicemi, přičemž vás o jakýchkoli změnách budeme včas informovat na našem e-shopu nebo prostřednictvím jiných vhodných komunikačních kanálů.
 17. Při používání našeho e-shopu a poskytování spotřebitelských recenzí vyjadřujete souhlas s touto klauzulí a s našimi VOP.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. V souladu se zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, Prodávající vystaví Kupujícímu účtenku a zaeviduje přijatou tržbu u správce daně online.
 2. Korespondence náležící ke kupní smlouvě musí mít mezi smluvními stranami vždy písemnou formu s tím, že Kupujícímu je primárně doručována do elektronické pošty, kterou uvedl v objednávce. Na základě volby odesílatele je však možné ji doručit i prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, osobně, či jiným, vzájemně dohodnutým způsobem.
 3. Tyto VOP může Prodávající dle svého uvážení změnit, doplnit či nahradit s tím, že jejich aktuální verze bude vždy dostupná na Internetové stránce Prodávajícího. Práva a povinnosti, které vznikly za dobu účinnosti těchto VOP tím nejsou nijak dotčena.
 4. Na Internetové stránce mohou být používány odkazy na jiné internetové stránky. Tímto však dává Prodávající na vědomí, že nemá žádný vliv na obsah odkazovaných stránek, proto za něj nenese jakoukoli odpovědnost.
 5. V případě, že bude právní vztah obsahovat mezinárodní prvek, smluvní strany tímto výslovně ujednávají, že se celý právní vztah bude řídit pouze českým právem a případný spor bude projednán před místně a věcně příslušným českým soudem.
 6. Pokud se prokáže, že některé ustanovení těchto VOP je neplatné, použije se ustanovení, které je svým smyslem neplatnému ustanovení co nejbližší. Platnost ostatních ustanovení těchto VOP tím nebude nijak dotčena. Jakákoli změna kupní smlouvy či VOP vyžaduje písemnou formu.
 7. Dodržování povinností podle účinné právní úpravy, zejména zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, kontroluje Česká obchodní inspekce, která je také subjektem oprávněným k mimosoudnímu řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem. Bližší informace jsou dostupné na internetových stránkách http://www.coi.cz/.
 8. Tyto VOP jsou účinné od 13. 11. 2021.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
E-mail:
Tel.:

Adresát:
Prodávající: DRAGON solutions s.r.o.
IČ: 09625836
Se sídlem: Hálkova 1287/37, Hodolany, 779 00 Olomouc

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne […] jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě […] objednal zboží […], číslo objednávky […], v hodnotě […] Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne […].

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši […] Kč a […] Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo […] nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V […] dne […]

Jméno a příjmení spotřebitele

[podpis]

Přílohy:
doklad o koupi